Kartsevo Stables
Конноспортивный комплекс Карцево
Конноспортивный комплекс Карцево
Благотворительный Фонд помощи конникам «ВАНЯ»

Taja fan Kartsevo — pedigree

Teun 505 sport Bartele 472 sport Onne 376 sport Leffert 306 sport pref
Ytsje ster pref
Liefke fan 't Brillehof ster Tsjerk 328 sport pref
Zilver Boszorg ster pref prest
Richt fan Lutke Peinjum ster pref Rindert 406 sport Brandus 345 sport pref
Elske ster pref
Tjalda fan Lutke Peinjum model sport pref prest Fabe 348 sport pref
Setske F. ster pref prest
Zaltana ster Tsjalle 454 sport-elite + pref Mintse 384 sport Leffert 306 sport pref
Jieldou ster pref prest
Welmoed fan Fjildsicht ster pref prest Brandus 345 sport pref
Hadewich fan Fjildsicht ster pref prest
Celina van de Noeste Hoeve ster Aan 416 Abe 346
Dieke W. ster
Maaike fan 'e Welle ster sport pref Rik 396 sport
Ytsje fan 'e Welle ster